Margaret Stalain ?, b. Feb 10, 1821, d. Jan 26, 1891