Anna R. (Lockhart) Andrews, b. 1865, d. Sep 14, 1918