Jason Lamont Gant, b. Jan 5, 1973, d. Sep 28, 1990