Thomas J Lanheady, b. Sep 16, 1924, d. Nov 29, 1987