Charles B Johnson, b. Aug 30, 1924, d. Jun 20, 1986