Edward J Keohane, b. Jan 26, 1922, d. Mar 29, 1990