Harry Charles Dawes, b. Jul 10, 1930, d. Feb 18, 1981