Charles Edward Fish, b. Nov 4, 1958, d. Feb 24, 2008