City of Gilman, Douglas Township, Iroquois County, Illinois, United States