Township of Poppleton, Kittson County, Minnesota, United States