Township of Prairie, Drew County, Arkansas, United States