Mountain Valley, Whittington Township, Garland County, Arkansas, United States