Smith Cemetery, Melton Township, Jefferson County, Arkansas, United States