Eros, Prairie Township, Marion County, Arkansas, United States