Eagle Mills, Valley Township, Ouachita County, Arkansas, United States