Teec Nos Pos, Apache County, Arizona, United States