McGirr, Afton Township, DeKalb County, Illinois, United States