Drake-Million Cemetery, Rubicon Township, Greene County, Illinois, United States