Lanton, Lovington Township, Moultrie County, Illinois, United States