Orange Prairie, Peoria, Peoria City Township, Peoria County, Illinois, United States