San Pedro, Maunabo, Emajagua Barrio, Maunabo Municipio, Puerto Rico