Township of Knight Prairie, Hamilton County, Illinois, United States