Ontario, Ontario Township, Knox County, Illinois, United States