Village of Milton, Montezuma Township, Pike County, Illinois, United States