Town of Hamilton, Skagit County, Washington, United States