Santa Clara, San Lorenzo, Hato Barrio, San Lorenzo Municipio, Puerto Rico