Town of Avon, Houston County, Alabama, United States