Mount Vernon, Magnolia Township, Columbia County, Arkansas, United States