Township of Jackson, Newton County, Arkansas, United States