Township of Smackover, Ouachita County, Arkansas, United States