Township of White, Polk County, Arkansas, United States