Floyd, Coffey Township, White County, Arkansas, United States