Town of Letona, Marion Township, White County, Arkansas, United States