Town of White Springs, Hamilton County, Florida, United States