Benton City, Benton Township, Benton County, Iowa, United States