City of Garrison, Jackson Township, Benton County, Iowa, United States