Township of Jackson, Benton County, Iowa, United States