Township of Saint Clair, Benton County, Iowa, United States