Saint Patricks Catholic Cemetery, Dougherty, Dougherty Township, Cerro Gordo County, Iowa, United States