City of Thornton, Grimes Township, Cerro Gordo County, Iowa, United States