Prairie Union Cemetery, Eden Township, Clinton County, Iowa, United States