Township of Benton, Des Moines County, Iowa, United States