Township of Blairsburg, Hamilton County, Iowa, United States