Township of Lyon, Hamilton County, Iowa, United States