City of Gibson, Prairie Township, Keokuk County, Iowa, United States