Township of Prairie, Keokuk County, Iowa, United States