Township of Wheeler, Lyon County, Iowa, United States