Douglas Township Cemetery, Douglas Township, Montgomery County, Iowa, United States