Township of Lake, Pocahontas County, Iowa, United States