Township of Sherman, Pocahontas County, Iowa, United States